TSL Industry Co.,Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายใบประตูเหล็กม้วนเสาข้างเล็ก ใหญ่ อัดยางมอเตอร์ไฟฟ้า,รีโมทคอนโทรล และอุปรกรณ์ประตูม้วนครบวงจร   Tel.:(+662)-173-4571-2 Fax.:(+662)-173-4570

Thai English

   
รีโมทคอนโทรล เปิด-ปิด
  

 

 

 

 

รีโมทคอนโทรล

สั่งการควบคุม เปิด-ปิด ประตู

ปลอดภัยด้วย

ระบบป้องกันการ Scan ความถี่ และCopy

เนื่องจากความถี่จะมีการเปลี่ยน